Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
Komisja Europejska wystosowała do władz polskich dodatkową opinię w ramach postępowania o wpływie kopalni odkrywkowej na dwa pobliskie obszary Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska oraz Jezioro Gopło.


Komisja Europejska wystosowała do władz polskich dodatkową opinię w ramach postępowania o wpływie kopalni odkrywkowej   na dwa pobliskie obszary Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska oraz Jezioro Gopło.

KOMISJA EUROPEJSKA
DYREKCJA GENERALNA
Środowisko
Dyrekcja E - Wdrażanie przepisów i wsparcie dla państw członkowskich
ENV.E.1 - Integracja i Oceny Oddziaływania na Środowisko

 

Sz.P. Józef DRZAZGOWSKI
Stowarzyszenie Eko-Przyjezierze
Wyłącznie pocztą elektroniczną:

Dotyczy: sprawy 2008/4796

 

Szanowny Panie,
uprzejmie informujemy, że dn. 16 czerwca 2017 r. Komisja wystosowała do władz polskich dodatkową uzasadnioną opinię w ramach postępowania o naruszenie nr 2008/4796 dotyczącego uchybienia zobowiązaniom określonym w dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz wynikającym z wykładni dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach C-117/03 Dragaggi i C-244/05 Bund Naturschutz.
Postępowanie związane jest z możliwym niekorzystnym wpływem kopalni odkrywkowej węgla brunatnego „Tomisławice” na dwa pobliskie obszary Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska oraz Jezioro Gopło.
Działalność kopalni odkrywkowej powoduje obniżenie poziomu wód gruntowych, co może doprowadzić do zakłócenia równowagi hydrologicznej wokół jeziora i mieć poważne negatywne skutki dla tych obszarów. Jak informowaliśmy wcześniej, władze polskie zobowiązały się do skorygowania modelu hydrogeologicznego. Nowy model przedstawiony Komisji potwierdza zagrożenie wystąpienia poważnych negatywnych skutków. Mimo nowych ustaleń po zastosowaniu nowego modelu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana dla kopalni w 2007 r. na podstawie pierwszej oceny jest jednak nadal aktualna.
Komisja podjęła decyzję o przesłaniu dodatkowej uzasadnionej opinii w celu umożliwienia Polsce odpowiedniego uwzględnienia tych nowych ustaleń oraz dostosowania warunków eksploatacji kopalni odkrywkowej. Do opinii dołączono ekspertyzy wykonane na zlecenie Komisji przez niezależnych ekspertów.
W dodatkowej uzasadnionej opinii Komisja stwierdza, że Polska uchybiła zobowiązaniom określonym w art. 6 ust. 3 w związku z art. 7 dyrektywy 92/43/EWG oraz zobowiązaniom na mocy dyrektywy 92/43/EWG zgodnie z wykładnią Trybunału Ref. Ares(2017)3324918 - 03/07/2017

Sprawiedliwości przeprowadzoną w sprawach C-117/03 Dragaggi i C-244/05 Bund Naturschutz, ponieważ wyraziła zgodę na kopalnię odkrywkową węgla brunatnego „Tomisławice”, nie upewniwszy się, że nie wpłynie ona niekorzystnie na integralność obszaru specjalnej ochrony Ostoja Nadgoplańska, oraz że nie zagrozi poważnie ekologicznemu charakterowi obszaru Jezioro Gopło kandydującego wtedy do statusu terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty.
Komisja podnosi również, że Polska uchybiła zobowiązaniom na mocy art. 6 ust. 2 w związku z art. 7 dyrektywy 92/43/EWG w odniesieniu do obszaru specjalnej ochrony Ostoja Nadgoplańska oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Gopło, ponieważ nie podjęła niezbędnych działań w celu zapobieżenia pogorszeniu się stanu siedlisk i siedlisk gatunków spowodowanym funkcjonowaniem kopalni odkrywkowej węgla brunatnego „Tomisławice”.
Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Z poważaniem
Georges KREMLIS
 ⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl